Escoltar

Procediment d'adhesió i formulari d'alta

El procediment és el següent:

  1. Emplenar el formulari de petició d'adhesió al programa.
  2. La comissió de seguiment formada pels vicerectorats corresponents o persones en qui deleguin analitzarà les sol·licituds rebudes i determinarà si es poden integrar al programa.
  3. Una vegada aprovada la sol·licitud d’adhesió, es comunicarà a l'empresa i s’inclouran les dades a la pàgina web de la UIB, des d’on es podran actualitzar i millorar. Les dades també estaran presents als portals de PAS i PDI així com del portal de l’alumnat.